Zemin Tespit Tutanağı

Zemin Tespit Tutanağı

Tags :

Category : Genel

İmar affı kapsamında Firmamız tarafından 06.06.2018 tarih, 30443 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapı kayıt belgesine dayalı zemin tespit tutanağının düzenlenmesi iş ve işlemleri itina ile yapılmaktadır.


Vaziyet Planı

Tags :

Category : Genel

Vaziyet PlanıVaziyet planı, inşaat alanında bulunan tüm varlıkların yerinin gösterildiği ölçekli haritalardır. Vaziyet planında bina yeri, telefon direği, yol, yön durumu, ağaç, su ve elektrik hatları gibi özellikler belirtilir.
Madde 68 – Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanmış imar plânı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet plânında ve projelerde belirtilir. Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat sağlanması hâlinde, kamunun kullanımını kısıtlamamak şartıyla toplu yapı yönetimince üstlenilebilir. Toplu yapı uygulamasında, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının tesisine, aranacak belgelere, tapuda yapılacak işlemlere ilişkin hususlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Vaziyet planında bulunması gerekenler;

– Tanımlı röper noktası
– Eğim
– Yaya taşıt ilişkisi
– Yotlar(özellikle çatı)
– Çatı gösterimi
– Yakın çevre düzenlemesi
– Yönler, hakim rüzgar
– Toplam metrekare
– Siluet, arazi kesiti
– Cadde sokak tanımları
– Çizgi kademelenmesi


Fenni Mesuliyet (TUS)

Tags :

Category : Genel

Fenni Mesuliyet (TUS)Genel ve kısa tanımıyla, proje ve eklerine uygun olarak bir yapının tus’nu üstlenen kişilerdir.
Mühendis ya da mimarların ruhsata tabii bir yapının inşa aşamasında kendi mesleklerine dair (misal, inşaat mühendisi yapının statik ve betonarme projesinden, mimar mimari projesinden, elektrik mühendisi tesisat projesinden, makina mühendisi ısı ve yalıtım projesinden, harita mühendisi temelden subasman kotuna kadar yapının düşey ve yatay konumda doğru yerleştirilmesine ilişkin aplikasyon projesinden sorumludur) ortaya koyduğu imar kanunu hükümleri doğrultusunda yapmakla mükellef olan, sorumlu ve taahhüt edici teknik elemanlara verilen ortak terim.


Yer Tespiti

Tags :

Category : Genel

Yer TespitiÖnemli yerleri ,hastane, okul, camii, iller, ilçeler, köyler, eczane, alışveriş merkezleri, tatil yerleri otel ve birçok mekan ve yerlerin yer tespitini yapmaktayız.


İmar Uygulamaları

Tags :

Category : Genel

İmar Uygulamalarıİmar planları ile uygulaması bir şehrin oluşumunda ve gelişimine doğrudan etki ediyor. İhtiyaca yönelik ve doğru yapılan imar uygulaması, çarpık kentleşmeyi engelleyebiliyor.
İmar uygulaması nedir sorusunun yanıtından önce, imar planı hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. Uygulama imar planı, tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. İmar uygulaması nedir sorusunun yanıtı ise, imar planının hayata geçirilmesidir.İmar uygulamaları, bulunduğu yere göre belediye veya valiliklerce yapılır. İmar uygulamaları sonrasında bölgede mülkiyet altyapısı yeniden düzenlenmiş olur.İmar uygulaması nedir, kısaca; Kadastral mülkiyetlerin imar planına göre yeniden düzenlenerek, imar planına uygun hale getirilmesidir.


Cins Değişikliği

Tags :

Category : Genel

Cins DeğişikliğiCins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.


Proje

Tags :

Category : Genel

ProjeBir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.


Kum – Maden Ocağı Haritaları

Tags :

Category : Genel

Kum - Maden Ocağı HaritalarıBu Yönergenin amacı, turizme kaynak teşkil eden doğal değerlerimizin korunarak daha rasyonel ve verimli kullanılması, kullanım sırasında doğada meydana gelebilecek tahribatı ve çevre kirliliğini asgariye indirmek amacıyla taş, kum ve malzeme ocakları ile madencilik faaliyetlerine yönelik taleplerinin Bakanlıkça ne şekilde değerlendirileceğine dair esasları belirlemektir.


Kübaj Hesabı

Tags :

Category : Genel

Kübaj HesabıKübaj; sıkışma, kabarma, depo işlemleri göz önünde tutularak yapılan toprak hesabıdır. Diğer bir anlam olarak, bir malzemenin hacmini hesaplama işlemidir.Hafriyat işlemlerinde araziden ne kadar malzeme alınacağı yada dolgu işleminde ne kadar malzeme gerekeceği maliyet hesabı açısından büyük önem taşır. Arazinin plankote haritası yapılarak ilk ve son durum arasındaki ne kadar hacim olduğu ve dolayısıyla malzeme ve maliyet hesapları yapılır.


Zemin Etüdü

Tags :

Category : Genel

Zemin EtüdüBir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü adı verilir. Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak – taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur.